Ung ufør

Dersom du er ung ufør har du krav på høyere ytelser fra NAV.

Se også: Les mer om våre personskadeadvokater – vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på

Dersom du har fått en alvorlig og varig skade, sykdom eller lyte som medfører at du blir ufør før fylte 26 år, kan du ha krav på status som ung ufør. Du vil da ha krav på noe høyere ytelser fra NAV, for eksempel høyere utbetaling av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Reglene praktiseres strengt.

Vilkårene for ung ufør-tillegg

Skaden eller sykdommen må for det første medføre uførhet før fylte 26 år.

For det andre må skaden eller sykdommen være alvorlig og varig. Det er ikke tilstrekkelig å ha en sykdom eller skade som medfører 100% uførhet, skaden eller sykdommen må altså falle inn under lovens krav om alvorlighet og varighet. Eksempler på skader og sykdommer som tilfredsstiller lovens krav er de alvorligste tilfeller av ADHD, alvorlig epilepsi, cerebral parese, lammelser, blindhet, døvhet, alvorlige psykiske lidelser som f.eks. schizofreni, massiv angst og/eller depresjon. Rusmisbruk regnes ikke som sykdom som kan gi rett til status som ung ufør. Unntak kan gjelde dersom psykiske lidelser var årsaken til at søkeren utviklet rusmisbruk. Dersom uførheten er forårsaket av en kombinasjon av psykiske plager og rusmisbruk, må psykiske plager være hovedårsaken til uførheten for å gi krav på ung ufør-rettigheter.

Det tredje og siste vilkåret er at sykdommen eller skaden må være klart dokumentert. Det legges særlig vekt på tidsnær dokumentasjon.

Indem Advokatfirma bistår i forbindelse med krav om ung ufør-tillegg.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med din NAV-sak? Ta kontakt for en gratis vurdering i dag! 

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%