Yrkesskadeerstatning

Erstatning ved yrkesskade skal dekke ditt fulle tap. La oss hjelpe deg med å sikre ditt erstatningskrav.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi arbeider for at du skal få den erstatningen du har krav på

Erstatningen skal dekke det fulle tapet

Dersom du har en yrkesskade skal du som utgangspunkt ha dekket ditt fulle tap som følge av skaden. Dette gjelder selv om din arbeidsgiver ikke har utvist skyld. Din arbeidsgiver er pålagt å ha en yrkesskadeforsikring. Det er arbeidstakers forsikringsselskap som skal behandle erstatningssaken, og som da blir din motpart.

Se også: Få en gratis vurdering av din yrkesskadesak – kontakt oss her

Det er ikke bare lønnsmottagere som kan få yrkesskadeerstatning. Også selvstendige næringsdrivende og frilansere kan få erstatning dersom de er forsikret og/eller har tegnet frivillig trygd.

For at du skal kunne få erstatning må det godtgjøres at din skade er en yrkesskade. Med yrkesskade menes skader, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som arbeidstaker har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – dette kan du ha krav på

Det må være årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet

Et vanskelig spørsmål i yrkesskadesaker er ofte hvorvidt det foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden med det økonomiske tapet denne medfører. Denne vurderingen kan by på kompliserte faktiske, juridiske og ikke minst medisinske betraktninger.

Vi anbefaler derfor at du oppsøker lege umiddelbart etter arbeidsulykken slik at aktuelle skader, smerter, ubehag mv. blir journalført. Det er også viktig i tiden etter arbeidsulykken å løpende oppsøke lege. Ved eventuell tvist om årsakssammenheng vil det være viktig å kunne dokumentere at dine symptomer som følge av arbeidsulykken har vært vedvarende. Legejournaler kan her ha avgjørende betydning.

Du kan få erstattet både økonomisk og ikke-økonomisk tap

Hvis kravet til årsakssammenheng er oppfylt har du krav på å få dekket ditt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av yrkesskaden. Dette betyr at du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om yrkesskaden ikke hadde skjedd. Deler av erstatningen ved yrkesskade er imidlertid standardisert.

Flere parter å forholde seg til: NAV og forsikringsselskap

Ved yrkesskader vil man måtte forholde seg både til NAV og arbeidstakers forsikringsselskap. Fra NAV vil du ha krav på ulike trygdeytelser. Forsikringen vil dekke ditt økonomiske tap utover disse. Din arbeidsgiver er forpliktet til å melde din yrkesskade til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og Arbeidstilsynet kontaktes. Du har selv ansvaret for å melde skaden til din arbeidsgivers forsikringsselskap. Vanligvis gjelder det en meldefrist på ett år også ovenfor forsikringsselskapet.

Noen yrkessykdommer kan likestilles med yrkesskade

Yrkesskade gjelder mer enn de rene ulykkestilfellene. Du kan også få erstatning for enkelte yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade. Eksempler på sykdommer som kan utgjøre en yrkessykdom er løsemiddelskader, sykdommer som følge av asbesteksponering, forgiftning eller kjemisk påvirkning, allergiske hud- og lungesykdommer, stråleskader, og hørselsskader.

Hvilke yrkessykdommer som er likestilt med yrkesskader kan du finne i «Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade».

Vi kan bistå deg med å overholde frister, innhente bevis, bygge din sak ovenfor NAV og forsikringsselskap, og ikke minst sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88, e-post post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%