Her finner du en oversikt over hvilke kostnader som kan påløpe i en personskadesak etter alminnelige advokatvilkår.

Egenandel ved rettshjelpsforsikring

De fleste innbo- og husforsikringer inneholder rettshjelpsforsikring. En slik forsikring vil kunne dekke dine utgifter til advokat i forbindelse med tvist. En tvist oppstår normalt først når du har fremmet et erstatningskrav, og dette har blitt avvist helt eller delvis av motparten. Før dette tidspunktet vil forsikringen normalt ikke dekke dine utgifter til advokat.

Dersom du er involvert i en tvist som dekkes av forsikringsordningen, vil du som hovedregel ha krav på å få dekket «rimelige og nødvendige» utgifter til advokat, men du må betale en egenandel.

Forsikringsselskapet vil i hver enkelt sak foreta en vurdering av hva som utgjør «rimelige og nødvendige» utgifter. Dette betyr at dersom din advokat har fakturert utover det forsikringsselskapet anser som rimelig og nødvendig, risikerer du som kunde å måtte dekke det overskytende.

Egenandelen utgjør vanligvis kr. 4.000 pluss 20 %. Det vil si at forsikringsselskapet kun dekker 80 % av dine utgifter til advokat som overstiger kr. 4.Legal_5000. Forsikringsdekningen er normalt begrenset til 80.000 – 100.000. Det vil si at dersom din advokats salær er kr. 100.000, vil du selv med rettshjelpforsikring måtte betale din advokat kr. 23.200. Videre må du selv dekke 100 % av salær som overskyter forsikringsselskapets maksbeløp.

Godtgjørelse til spesialist

I de fleste saker er det behov for å innhente spesialisterklæring. Før eventuelt søksmål er det vanlig at partene betaler hver sine privatengasjerte sakkyndige. Ved rettssak belastes partene normalt likt for rettsoppnevnt sakkyndig. Eventuelt for hver sin dersom det oppnevnes to. Godtgjørelse til spesialist kan ofte dreie seg om betydelige beløp, normalt fra kr. 10.000 og opp til flere titalls tusen.

Idømte sakskostnader

Dersom du skulle være så uheldig å tape saken i domstolen, risikerer du å måtte dekke motpartens sakskostnader i tillegg til dine egne. Idømte sakskostnader kan innebære en betydelig økonomisk belastning for skadelidte som allerede er i en sårbar situasjon.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%