Les mer om erstatningsordninger for forsvarspersonell her.

(OBS! Nytt regelverk siden siste revisjon – siden er ikke oppdatert)

Dersom du har blitt påført en skade som følge av tjenestegjøring i Forsvaret kan du ha krav på full erstatning. Yrkesskadeforsikringsloven dekker dessverre ikke alle tilfeller av skader/sykdommer som inntreffer under arbeid og det er derfor opprettet egne bestemmelser for forsvarspersonell som gir rett til erstatning på andre vilkår.

Erstatnings­ordning for verne­pliktige/sivil­forsvaret

I tillegg til å være dekket av yrkesskadeforsikringsloven vil du under avtjening av verneplikt være dekket av Forskrift om engangserstatning for vernepliktige.

Engangserstatning for vernepliktige er en standardisert erstatning som du kan ha krav på dersom du har blitt skadet eller har blitt påført en sykdom under førstegangstjenesten. Dekningen gjelder 24 timer i døgnet. For at du skal ha krav på erstatning må skaden eller sykdommen ha ført til varig og betydelig skade, såkalt varig medisinsk invaliditet.

Størrelsen på engangserstatningen beregnes ut fra den medisinske invaliditetsgraden skaden har medført. Størrelsen på erstatningen er også avhengig av om skaden har skjedd i eller utenfor tjenesten.

Dersom du dør som følge av skade eller sykdom som du har blitt påført under førstegangstjenesten, har dine etterlatte krav på erstatning. (G er per 01.05.2016 kr 92 576)

Erstatningsordninger for forsvarspersonell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. 

  • Billighetserstatning

Dersom du har pådratt deg en psykisk belastningsskade under deltakelse i internasjonale operasjoner kan du ha krav på erstatning etter Forskrift 02.12.04 om billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Forskriften gir rett til erstatning dersom du har blitt påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenesten. Størrelsen på erstatningen beregnes ut fra den medisinske invaliditetsgraden skaden har medført og gir erstatning for varig medisinsk invaliditet utover 15 prosent. Maksimal erstatning er 6 ganger grunnbeløpet ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet.

  • Kompensasjonsordning

Dersom du har pådratt deg en psykisk belastningsskade under deltakelse i internasjonale operasjoner i perioden 01.01.1978 til og med 31.12.2009 vil du kunne ha krav på erstatning etter Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykisk belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Det stilles krav om at den psykiske belastningsskaden har medført en varig ervervsmessig uførhet. Maksimal erstatning under kompensasjonsordningenen er 65 ganger grunnbeløpet.

  • Forsvarspersonelloven § 12 b

Staten har et lovfestet erstatningsansvar for alt sivilt og militært personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

Dette ansvaret er lovfestet i forsvarspersonelloven § 12 b og dekker tap på grunn av skade eller sykdom som følge av tjenesten, herunder også psykiske belastningsskader. Ansvaret dekker skader oppstått etter 01.01.2010.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%