Andre personskader

Les mer om erstatning ved andre personskader, herunder voldsskade, fritidsskade og mobbeskade.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på

Erstatning etter voldsskade

Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning. I visse voldssaker vil du også ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Våre advokater påtar seg oppdrag som bistandsadvokater.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – dette kan du få i erstatning

Du har krav på erstatning selv om gjerningspersonen ikke er dømt. Det er tilstrekkelig at du har anmeldt saken. Formålet med voldsoffererstatningsordningen er at du skal få erstatning selv om skadevolder er ukjent eller ikke betalingsdyktig. Utgangspunktet er at du skal få dekket ditt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av voldsskaden.

Se også: Klienter fikk millionerstatning etter vold – mer om voldsoffererstatningsordningen

Erstatning etter fritidsskade

Fritidsskader skiller seg fra andre personskader ved at det normalt ikke er en ansvarlig skadevolder. Unntak fra dette kan forekomme ved alpinskade, der anleggseier etter omstendighetene kan være ansvarlig.

Se også: Erstatning etter alpinskade – Indem-advokat med prinsipiell sak i Høyesterett

Dersom det imidlertid ikke foreligger en ansvarlig skadevolder, så beror et eventuelt erstatningskrav på hvilke forsikringsordninger du har tegnet. Mange arbeidsgivere har en utvidet yrkesskadeforsikring. Dette inkluderer ofte fritidsulykkeforsikringer.

Hvis du har kommet ut for en fritidsulykke, er det derfor viktig at du undersøker hvilke forsikringsordninger du er dekket av. Dersom du har en arbeidsgiver bør du alltid også sjekke hvilke forsikringer som inngår i yrkesskadeforsikringen. Dette kan din arbeidsgiver bistå deg med. Normalt må skader meldes senest innen ett år fra da skaden oppstod.

Erstatning etter mobbeskade

Mobbeskader kan oppstå både under skolegang og i arbeidsforhold. Ofte får det alvorlige konsekvenser for de som rammes.

Indem har særlig kompetanse på mobbeskader. Vår advokat Knut Martin Andreassen vant i dom fra Høyesterett (Rt. 1997 s. 786, «Mobbedommen») frem med at arbeidsgiver har et objektivt ansvar for mobbeskader etter skadeserstatningsloven § 2-1. Dette var en viktig prinsippavgjørelse vedrørende hvor langt arbeidsgivers ansvar gikk i forbindelse med mobbeskader som følge av mobbing på arbeidsplassen.

Kontakt oss gjerne dersom du er i tvil om du har krav på erstatning som følge av mobbeskade.

Vi bistår ved alle typer personskader. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88, e-post post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under. 

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%