Du kan ha krav på erstatning hvis du har blitt utsatt for en personskade. Indems spesialiserte personskadeadvokater hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på. Her kan du lese mer om de ulike skadetypene.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på

Erstatning etter yrkesskade eller -sykdom

Hvis du har pådratt deg en skade eller sykdom i forbindelse med jobb, eller er etterlatt etter et dødsfall som skyldes dette, kan du ha rett på erstatning. Du kan for eksempel ha fått en yrkessykdom i form av en løsemiddelskade. Eller du kan ha vært utsatt for en arbeidsulykke ved å falle ned fra et stillas eller få noe tungt over deg.

Yrkesskadeforsikringen skal i utgangspunktet gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Arbeidsgivere er pålagt å tegne en yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker i utgangspunktet det økonomiske tapet som ikke omfattes av ytelsene fra NAV.

Se også: Erstatning etter yrkesskade – erstatningen skal dekke ditt fulle tap

Forsikringsselskapet dekker i utgangspunktet også utgifter til advokatbistand som en egen erstatningspost. Hvis ikke dette dekkes, tar vi en vurdering av om vi kan bistå i yrkesskadesaken på våre vilkår om «no cure – no pay». Du må da ikke betale for vår bistand dersom du ikke vinner frem med saken.

Erstatning etter trafikkskade

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke, enten som sjåfør, passasjer eller fotgjenger, kan du ha rett til erstatning for skadene du er påført. Også etterlatte kan ha rett til erstatning ved trafikkskade. For trafikkskader gjelder det et objektivt ansvar. Det betyr at forsikringsselskapet til den motorvognen som gjør skaden er erstatningsansvarlig, selv om ingen er skyld i skaden.

Se også: Erstatning etter trafikkskade – mer om vilkårene for å få erstatning

Forsikringsselskapet dekker i utgangspunktet utgifter til advokatbistand som en egen erstatningspost. Dersom de ikke dekker disse, vil vi etter en vurdering kunne tilby advokathjelp på «no cure – no pay»-vilkårene våre.

Erstatning etter pasientskade

Svikt i medisinsk behandling som medfører skade kan gi rett til erstatning. Også etterlatte kan ha krav på erstatning.

Erstatningskrav rettes mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som vurderer om vilkårene for erstatning for pasientskaden foreligger. Vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning kan klages videre til Pasientskadenemnda/Helseklage.

Utgifter til advokat blir dekket for bistand i forbindelse med utmålingen av erstatningsbeløpet dersom du får medhold i ditt erstatningskrav. Advokatutgifter dekkes også hvis du får medhold i din klage. Dekning av utgifter til juridisk bistand kommer i tillegg til erstatningen. Vi vurderer også om vi kan ta saken din som en «no cure – no pay»-sak.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – hvor mye kan jeg få i erstatning?

Erstatningsordninger for forsvarspersonell

Dersom du hat blitt skadet under militærtjeneste i Norge eller i utlandet kan du ha rett til erstatning. Også etterlatte kan ha krav på erstatning. Vernepliktige og forsvarspersonell som tjenestegjør i utlandet har i utgangspunktet gode erstatningsdekninger.

Utgifter til advokat dekkes i noen tilfeller som en egen erstatningspost. Kontakt oss gjerne så vi kan foreta en vurdering av om du har rett til dekning av advokatutgifter i din sak, eventuelt om vi kan bistå på vilkår om «no cure – no pay».

Erstatning etter voldsskade

Du kan ha rett på erstatning dersom du har vært utsatt for vold. Også etterlatte kan ha krav på erstatning.

Krav om erstatning kan fremsettes overfor Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). Krav om erstatning kan også rettes direkte mot ansvarlig gjerningsperson, for eksempel i forbindelse med en straffesak. I straffesaken kan du ha du rett til å få oppnevnt og dekket utgiftene til bistandsadvokat. Dersom du har hatt bistandsadvokat i straffesaken, vil utgifter til advokat bli dekket også i forbindelse med erstatningskrav overfor Kontoret for Voldsoffererstatning. Indems advokater påtar seg bistandsadvokatoppdrag.

Dersom du ikke har hatt bistandsadvokat, vil utgifter til advokat dekkes hvis du får medhold i erstatningskravet av Kontoret for Voldsoffererstatning. Dekningen vil imidlertid ikke være en egen erstatningspost, men bli trukket fra erstatningen. Vår erfaring er at du vil motta et høyere erstatningsbeløp dersom du lar deg bistå av en advokat, og vi anbefaler deg derfor å benytte deg av advokat i prosessen. Vi foretar alltid en vurdering av om vi kan bistå på «no cure – no pay»-vilkårene våre.

Erstatning etter andre typer personskader

Du kan ha rett til erstatning dersom du har blitt påført en skade som følge av mobbing under skolegang og på arbeidsplassen.

Du kan også ha rett til erstatning dersom du har blitt påført en skade på fritiden, for eksempel hvis du skader deg når du sykler.

Se også: Erstatning etter andre typer personskader – særlig om mobbeskader

Utgifter til advokat kan i slike tilfeller dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp. Eventuelt kan juridisk bistand bli dekket under en tegnet rettshjelpsforsikring. Dersom utgifter til advokat ikke dekkes, tar vi alltid en vurdering av om vi kan bistå i saken din på våre vilkår om «no cure – no pay». Det innebærer at vi ikke tar betalt dersom du ikke vinner frem med saken.

Våre personskadeadvokater har mer enn 17 års erfaring med alle typer personskader. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale om hva vi kan bistå deg med i din erstatningssak. Du kan ringe oss på telefon  22 00 88 88, sende en e-post til post@indem.no eller fylle ut skjemaet under. 

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%