Faglig og økonomisk trygghet gjennom hele prosessen. Vi tilbyr bistand på vilkår om "no cure - no pay" etter avtale.

Det er få av oss som vil kjøpe noe hvis vi verken vet hva det koster eller hva vi vil få. Dette gjelder også for advokattjenester. Hos Indem skal økonomisk usikkerhet aldri være en årsak til at kunder ikke får den advokathjelpen de trenger. Våre dyktige advokater gir deg faglig og økonomisk trygghet gjennom hele prosessen.

Advokat Hege Narmo
Fagansvarlig Personskade

Se også: Personskadeadvokater med mer enn 17 års erfaring – la oss hjelpe deg med å få det du har krav på

Hva koster det å få hjelp av erstatningsadvokat?

Hvis det er et forsikringsselskap som er ansvarlig for personskaden, så vil rimelige og nødvendige utgifter til advokat normalt bli betalt løpende av forsikringsselskapet. Dette vil ofte være tilfellet i saker som gjelder yrkesskade og yrkessykdom, samt i saker som gjelder erstatning for skade etter trafikkuhell og -ulykker.

Se også: Tips og råd – dette bør du gjøre for å styrke din erstatningssak ovenfor forsikringsselskapet ved trafikkskade

De fleste personskadesaker løser seg ved at partene blir enige om hva som er riktig erstatning uten at saken må bringes inn for retten. I disse tilfellene vil det i praksis være gratis for klienten å få hjelp av erstatningsadvokat.

Lønner det seg å få hjelp av erstatningsadvokat?

På tross av at det i praksis er gratis å få hjelp av erstatningsadvokat i slike personskadesaker, så spør mange klienter oss om det er nødvendig å få hjelp av advokat. Vårt svar er i alle tilfeller ja.

Vår erfaring tilsier at man ved hjelp av spesialisert erstatningsadvokat kan oppnå mellom 50 % og 100 % høyere erstatning. Det kan hende forsikringsselskapet enten har nektet erstatning eller tilbudt et for lavt erstatningsbeløp. I begge tilfeller vil en erstatningsadvokat blant annet kunne hjelpe til med å sikre bevis, valg av sakkyndig og legge frem de juridiske argumentene som er avgjørende for at du får den erstatningen du har krav på.

Hva hvis forsikringsselskapet ikke vil betale rimelige og nødvendige utgifter til advokat?

Dersom partene ikke blir enige og saken for eksempel må bringes inn for domstolene så vil forsikringsselskapet ikke lenger betale løpende rimelige og nødvendige utgifter til advokat. I disse tilfellene må klienten bære advokatutgiftene på egenhånd. Slike utgifter kan komme opp i betydelige beløp.

Se også: Indem.no – mer informasjon om «no cure – no pay», og i hvilke sakstyper vi tilbyr disse vilkårene

Det finnes imidlertid flere måter man kan få dekket – eller finansiert utgifter til advokat på dersom disse ikke dekkes av forsikringsselskapet. Enkelte måter å få dekket hele eller deler av advokatutgiftene på er gjennom fri rettshjelp dersom man har krav på dette eller ved bruk av rettshjelpsforsikring som ofte er en del av innboforsikringen. Flere og flere har også egen advokatforsikring. En annen måte å få råd til advokathjelp på er å få hjelp på såkalte vilkår om «no cure – no pay».

Hva er advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay»?

Advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay» er en måte å få finansiert sine utgifter til advokat på. Vilkårene betyr at advokaten tar hele eller deler av risikoen for sakens utfall. Dersom kunden ikke vinner frem, vil bistanden i utgangspunktet være gratis.

Utgangspunktet for salærberegningen er at kunden kun skal betale dersom han eller hun vinner frem med saken. Samtidig vil salæret ved seier normalt bli dekket av motparten. Å vinne frem kan enten skje i domstolene eller at det inngås forlik underveis i saken.

Særlig om pasientskadesaker

Pasientskadesaker skiller seg fra andre typer personskadesaker ved at det er staten som er motpart – ikke et forsikringsselskap. I disse sakene vil utgifter til advokat i utgangspunktet først bli dekket av staten etter at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fattet vedtak om at det foreligger ansvar for staten. Skadelidte får med andre ord i utgangspunktet ikke dekket advokatutgifter i perioden fra og med innsendelse av skademeldingsskjema og frem til det foreligger et ansvarsvedtak.

I pasientskadesaker tar vi en fastpris på kr 9.900 (inkl. 25 % mva) for bistand i perioden fra og med innsendelse av skademeldingsskjema til det foreligger vedtak om ansvar. Arbeid i denne perioden vil være løpende oppfølging av saken, herunder blant annet valg av sakkyndig, eventuelle kommentarer til sakkyndigrapport, samt kommentarer til NPEs løpende konklusjoner og innstilllinger.

Se også: Klient vant frem med erstatningskrav etter manglende behandling og oppfølging av borreliose: «bistanden fra advokat har betydd alt».

Alminnelig salærberegning – generelle vilkår og priser

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys.

Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om eventuelle timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner. Våre veiledende timesatser ligger i intervallet kr 1 500 – 3 125  (inkl. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%