Her finner du et sammendrag av noen av de personskadesakene hvor våre advokater har bistått skadelidte.

 

Høyesterett, Rt. 2001 s. 1221: Alpinskade – anleggseiers erstatningsansvar

En kvinne falt ned i en sprekk i snødekke utenfor preparert løype ved et sommeralpinanlegg. Skadelidte ble påført hodeskader slik at hun ble uføretrygdet. Høyesterett kom til at anleggseier hadde et erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1. Det ble ikke funnet grunnlag for å sette ned ansvaret på grunn av skadelidtes Legal_2medvirkning.

Høyesterett, Rt. 2000 s. 1991: Alpinskade – anleggseiers erstatningsansvar

Skiheisfirma ble kjent erstatningsansvarlig for fall i preparert bakke like ovenfor det ordinære anlegget, jfr. skadeserstatningsloven § 2-1. Et spesielt vanskelig punkt i bakken burde vært varslet, eller det burde vært iverksatt andre sikringstiltak. Dette var første gang en anleggseier ble kjent erstatningsansvarlig som følge av manglende sikkerhet i alpinlegget.

Høyesterett, Rt. 1997 s. 786: Mobbeskade – arbeidsgivers objektive ansvar

I medhold av skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 var arbeidsgiveren på objektivt grunnlag ansvarlig for skade som var påført en arbeidstaker ved mobbing fra andre arbeidstakere. Dette var en viktig prinsippavgjørelse som har blitt vektlagt i senere rettspraksis.

Borgarting lagmannsrett, Rg. 2013 s. 1510: Pasientskade – fødselsskade – ansvarsgrunnlag og utmåling

Opprinnelig tilbud fra Norsk pasientskadeerstatning var kr. 0. Etter flere år med tvist vedrørende ansvarsgrunnlag og senere utmåling, endte endelig erstatningsutbetaling på ca. kr. 9.000.000. Lagmannsretten behandlet her den delen av utmålingen som gjaldt merutgifter;

Skadelidte hadde i tingretten fått erstatning med kr. 75.000 årlig for de første ti årene av sitt liv, deretter kr. 110.000 årlig frem til fylte 18 år, mens erstatningen for perioden etter dette og livet ut var satt til kr. 80.000 årlig. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at erstatningen for merutgifter etter fylte 18 år burde økes til kr. 110.000 årlig, men at erstatningen for øvrig var passende.

Oslo tingrett, rettsforlik (2010): Pasientskade – fødselsskade – ansvarsgrunnlag og utmåling

Opprinnelig tilbud fra Norsk pasientskadeerstatning var kr. 0. Saken ble forlikt og endelig erstatningsutbetaling var ca. kr. 8.000.000.