Klient får erstatning for mangelfull psykisk behandling etter seksuelle overgrep

Indem Advokatfirma har bistått en klient som ble utsatt for grove seksuelle overgrep som barn. Vår klient ble henvist til ABUP. Det ble imidlertid ikke foretatt traumekartlegging eller annen form for utredning, til tross for at det i henvisningen til ABUP fremgikk at klient hadde blitt utsatt for grove seksuelle overgrep.

Det ble heller ikke foretatt traumekartlegging eller annen utredning ved senere henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Norsk pasientskadeerstatning (NPE) la til grunn at ABUP/BUP hadde sviktet i oppfølgningen av vår klient, som på denne måten ble fratatt muligheten for målrettet traumebehandling. NPE la videre til grunn at adekvat traumebehandling mest sannsynlig ville ha begrenset de psykiske skadefølgene etter overgrepene. Vår klient ble tilkjent erstatning etter bestemmelsene om barneerstatning for varig medisinsk invaliditet som følge av manglende behandling og oppfølgning.