Er det uetisk å hjelpe klienten helt frem? Advokat Christina Steimler fikk publisert debattinnlegg i VG søndag 23.10.16. Innlegget ble kun publisert i papirutgaven, men du kan lese originalteksten her.

 

Er det uetisk å hjelpe klienten helt frem?

Jeg aner en tendens i advokatbransjen. Og jeg liker ikke det jeg ser.

Lederen i Advokatforeningens Etikkutvalg konkluderer i siste utgave av Advokatbladet medvg-helside at det er uetisk at et advokatfirma dekker kundens idømte sakskostnader. Begrunnelsen bygger på kravet til advokatens uavhengighet – at advokaten kun skal ivareta klientens interesser.

Advokatens uavhengighet er en viktig etisk standard i advokatyrket. Men også advokater skal tjene penger. Og for å tjene penger så trenger advokaten klienter.

Ikke rimelig med lovfestet krav

Hensynet til uavhengighet kommer på spissen når et advokatfirma har store deler av sin inntekt fra én klient. Her vil firmaets rådgivning kunne påvirkes av økonomisk avhengighet til klienten.

Problemstillingen ble drøftet av Advokatlovutvalget i deres utredning. Utvalget mener at det «ideelt sett» burde gjelde et krav om at advokatfirmaer ikke skal kunne ha oppdrag fra kun én eller få klienter. Utvalget viser til Revisorloven der et slikt krav er lovfestet for revisorer. Etter en nærmere vurdering konkluderes det imidlertid med at det «ikke vil være rimelig» å stille krav om et visst omfang av klienter.

Fra et forretningsmessig perspektiv så er det vanskelig å være uenig i utvalgets konklusjon.

Stille i stormen

Private granskninger er et annet område hvor advokatens uavhengighet kan bli satt på prøve.

Et granskningsoppdrag kan gi et advokatfirma inntekter opp til flere millioner kroner. Et slikt oppdrag er lukrativt for advokatfirmaet, som også vil ønske seg tilsvarende oppdrag i fremtiden. Dette kan innvirke på hvor hardt advokatfirmaet går til verks mot selskapet som skal granskes.

Sist ut er granskningen av DNB i Panama-saken – en granskning som har høstet mye kritikk. Kritikken knytter seg blant annet til tidligere oppdrag advokatfirmaet som foretok granskningen har hatt for DNB, samt nær tilknytning mellom personer i de to selskapene. Granskningen avdekket ingen lovbrudd og både bankens styreleder og konsernsjef ble frikjent.

I en mye omtalt mediesak der politikere og juseksperter har stilt spørsmålstegn ved både habilitet og uavhengighet, har Advokatforeningen og dets Etikkutvalg forholdt seg påfallende taus. Og fra et forretningsmessig perspektiv så er nok også dette å foretrekke.

Uavhengighet når det lønner seg

Et tredje område hvor advokatens uavhengighet nå har kommet på spissen er der et advokatfirma tilbyr å dekke kundens idømte sakskostnader. Dette tilbys for at flere forbrukere skal kunne føre sin sak for retten. Det handler om rettssikkerhet.

Rettssikkerhet har vært et sentralt tema i Advokatforeningens arbeid de senere år, blant annet gjennom Rettshjelpsaksjonen og Facebookgruppen «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp». Arbeidet knytter seg til et krav om økt offentlig salærsats.

Innenfor noen rettsområder så er en alternativ løsning på rettssikkerhetsproblemet at advokaten tar en større risiko knyttet til sakens utfall. Dette kan gjøres ved vilkår om «ingen erstatning – ingen regning» og ved å tilby å dekke eventuelle idømte sakskostnader.

Men her har Advokatforeningens Etikkutvalg sagt nei av hensynet til advokatens uavhengighet. Og fra et forretningsmessig perspektiv så er vel også dette fornuftig.

Jeg ser bare ikke hvem det er uetisk overfor. Er det uetisk overfor en forbruker som nå kan føre sin sak for retten? Eller er det uetisk overfor kollegaer som kanskje ikke vil å ta en slik risiko på vegne av klienten. I så tilfelle handler dette om konkurranse, ikke om uavhengighet og etikk.

Det jeg ser er en tendens til at kravet til uavhengighet gjør seg mindre gjeldende når dette lønner seg fra et forretningsmessig perspektiv – dessverre på bekostning av forbrukerne.

Å dekke kundens idømte sakskostnader er en innovativ løsning på et overordnet rettssikkerhetsproblem. Men løsningen fremmer konkurranse, noe man kanskje ikke helt så for seg. Så da er det godt å ha kravet til advokatens uavhengighet – at advokaten kun skal ivareta klientens interesser.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%