I følgende sakstyper har du krav på fri rettshjelp, uavhengig av inntekts- og formuesforhold:

 • Barn som gis egen advokat i barnefordelingssak.Legal_5
 • Barnevernssaker om tvang.
 • Erstatning: Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson eller for urettmessig straffeforfølgning.
 • Fylkesnemnden: Saker i medhold av sosialtjenesteloven.
 • Kontrollkommisjonen: Saker etter psykisk helsevernlov.
 • Militærtjeneste: Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste.
 • Politianmeldelse av alvorlige personlige krenkelser.
 • Smittevernnemnden: Saker i medhold av smittevernlov.
 • Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen.
 • Tvangsekteskap.
 • Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren.
 • Umyndiggjøring.
 • Utlendingssaker: Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig, frihetsberøvelser, overprøving av innvilget søknad, tilbakekall av tillatelse og utvisningssaker.

I følgende tilfeller kan du få behovsprøvd fri rettshjelp:

 • Arbeidsforhold: Avskjed og arbeidsgivers oppsigelse.
 • Barnebortføring til utlandet.
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger.
 • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven.
 • Husleie: Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig.
 • Husstandsfellesskap: Saker om bosted og innbo.
 • Menneskerettigheter: Saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
 • Trygd: Klager om folketrygd og anke til Trygderetten.
 • Voldsoffererstatning: Søknad eller klage.

Indem kan hjelpe deg med å vurdere om du har rett på fri rettshjelp i din sak. Dersom vi påtar oss saken din, hjelper vi deg også med å søke om rettshjelp.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%