Money_1For å kunne motta fri rettshjelp i behovsprøvede saker, må du ha bruttoinntekt og nettoformue under fastsatte grenser. Per dags dato (25.05.2016) er grensene slik:

  • Du kan ikke ha en netto formue på over 100.000 kroner (verdien av egen bolig skal ikke telle med).
  • Du kan ikke ha en brutto inntekt på over 246.000 kroner i året om du er enslig.
  • Dere kan ikke ha en brutto inntekt på over 369.000 kroner dersom du har samboer eller ektefelle (eller annet økonomisk fellesskap).

Personer i husstand med brutto årlig inntekt på 100 000 kroner eller mer, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer. Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr 995, og (25 %) inntil kr 4 975.

Hvis ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på annen måte/gjennom andre ordninger, vil du som hovedregel heller ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. Det samme gjelder hvis det offentlige kan gi deg tilstrekkelige opplysninger og veiledning om saken som du søker fri rettshjelp til. I slike tilfeller må du benytte deg av disse alternative ordningene.

Dekker ikke alt
Husk også at selv om du har fått innvilget fri rettshjelp, kan du bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger dersom du taper rettssaken. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle hos Indem dersom vi har påtatt oss saken etter våre vilkår om «no cure – no pay» (ingen erstatning, ingen regning). Vi betaler nemlig dine idømte sakskostnader.

Du kan lese mer om våre «no cure – no pay»-vilkår her

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%