Har du mistet en forsørger? Da kan du ha krav på forsørgertapserstatning

Ved tap av ektefelle, samboer eller forelder, kan økonomisk bekymring være en tilleggsbyrde til sorgen. I mange tilfeller har de etterlatte krav på forsørgertapserstatning.

Se også: Les mer om våre personskadeadvokater her.

Det kan lønne seg med bistand fra advokat ved krav om forsørgertapserstatning

Beregningen av forsørgertapserstatning er kompleks, med unntak av i yrkesskadetilfellene. Mange personskadeadvokater og saksbehandlere hos forsikringsselskapene har lite kjennskap til hvordan man beregner forsørgertap. Våre personskadeadvokater har bred erfaring med denne spesifikke erstatningsposten. Det lønner seg som regel å få hjelp av en erfaren personskadeadvokat med kunnskap om og erfaring med forsørgertapserstatning. Som regel dekkes utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsberegningen.

Kontakt en av våre personskadeadvokater for en kostnadsfri vurdering av din sak. Indem Advokatfirma bistår klienter over hele landet.  

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%

Vilkår og beregning

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på forsørgertapserstatning. For det første må det foreligge et såkalt ansvarsgrunnlag. Slikt ansvarsgrunnlag vil i hovedsak være bilansvar etter trafikkulykke, yrkesskade eller yrkessykdom, pasientskade eller vold.

For det andre må det ha foreligget et faktisk forsørgerforhold og et økonomisk og/eller ikke-økonomisk forsørgertap. Det er tilstrekkelig at det forelå et delvis forsørgerforhold. Det er ikke verdien av den man har mistet som skal erstattes, men den økonomiske verdien av forsørgelsen. Ved beregningen ses det hen til familiens faste utgifter, samlet inntekt før og etter dødsfallet, avdødes særforbruk, utbetaling av barne- eller etterlattepensjon mv. Størrelsen på forsørgertapet er blant annet avhengig av hvor høy inntekt avdøde hadde og hvor store de faste kostnadene er. I tillegg erstattes verdien av det avdøde bidro med av arbeid i hjemmet, omsorgen som ble ytet, samt utgiftene til begravelsen.

Det er de etterlatte som må dokumentere forsørgertapet og utgiftene til begravelsen.

De etterlatte kan også ha krav på oppreisningserstatning dersom døden er forvoldt ved grov uaktsomhet eller forsett.

Se også: Les mer om oppreisningserstatning.