Høyesterett har i dom av 19.04.2016 slått fast at det ikke er grunnlag for erstatning etter bilansvarsloven når avdøde har begått selvmord.

Sammendrag fra Lovdata:Traffic_4

«Avdødes ektefelle og to mindreårige barn hadde ikke krav på erstatning for tap av forsørger under den tvungne bilansvarsforsikringen, jf. bilansvarsloven § 7 første ledd. Forsørgeren hadde brukt bilen til å ta sitt eget liv, og de etterlattes erstatningskrav måtte avkortes fullt ut på grunnlag av såkalt passiv identifikasjon. Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens uttalelse om at det vil være i strid med bilansvarslovens formål å tilkjenne erstatning i slike tilfeller.»

Du kan lese hele dommen her (link til Lovdata).

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%