Forslag til ny voldsskadeerstatningslov

Det regjeringsoppnevnte Voldsskadeutvalget har lagt frem sin utredning om forslag til ny lov om voldsskadeerstatning.

Endringene som utvalget foreslår, innebærer en rekke forenklinger og utvidelser av dagens ordning.

Dagens regler krever at dersom landet hvor noen ble utsatt for vold har en voldsoffererstatningsordning, må skadelidte søke om erstatning i vedkommende land. En forenkling av regelverket er foreslått, med forslag om at voldsofre skal ha rett til erstatning i Norge uavhengig av i hvilket land voldshandlingen fant sted.

I tråd med utviklingen om økt oppmerksomhet på vold mot barn, foreslår utvalget også en utvidelse av ordningen for barn som er utsatt for voldsskader. For eksempel foreslås det, for å styrke barns rettssikkerhet, at seksuelle overgrep mot barn aldri foreldes i den utstrekning de omfattes av skadeserstatningsloven § 3-3.

Et annet formål med lovforslaget har vært å endre et komplisert og vanskelig tilgjengelig regelverk. Siden voldsoffererstatningsordningen har gjennomgått en rekke endringer de siste 20 årene, fremstår dagens regelverk som uoversiktlig. Blant annet har eldre og nyere saker blitt behandlet etter ulike regelverk. Utvalget foreslår at det kun skal gjelde ett regelverk for alle saker. Hensynet bak forenklingen er å lage et tydelig regelverk, som gjør at skadelidte lettere skal kunne sette seg inn i sine rettigheter og som gjør det lettere for myndighetene å sikre effektivitet og kvalitet på avgjørelsene.

I tillegg er det, på bakgrunn av et udekket behov for rettshjelp, foreslått at alle personer utsatt for vold skal gis inntil tre timer fritt rettsråd for å få vurdert sin søknad om voldsoffererstatning.

Hele lovforslaget kan du lese her:
NOU 2016:9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning

 

Indem bistår ved erstatning for voldsofferskade. Ta kontakt med en av våre spesialiserte personskadeadvokater for en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå deg i din voldsoffersak. 

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%