Erstatning ved dødsfall

Pårørende kan ha rett til erstatning ved dødsfall. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med erstatning etter alle typer personskader. La oss hjelpe deg i din sak.

Dessverre er det noen av oss som opplever å miste et kjært familiemedlem – far, mor, søsken, ektefelle eller barn i forbindelse med feilbehandling i helsevesenet, i en trafikkulykke eller i forbindelse med en ulykke på arbeidsplassen.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi kan hjelpe deg med å få den erstatingen du har krav på

Det er ikke alle som er klar over at man kan ha krav på erstatning for tap av forsørger og for utgiftene i forbindelse med begravelsen. Selv om en erstatning ikke kan bøte på tapet av et menneske, vil en erstatning kunne lette den økonomiske situasjonen som et dødsfall og bortfall av inntekt ofte medfører.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – dette kan du ha krav på

Erstatning etter dødsfall på arbeidsplassen

Dersom dødsfallet skjer i forbindelse med arbeid, er det reglene i yrkesskadeforsikringsloven som bestemmer hvem og hvor mye erstatning de etterlatte kan få utbetalt. Det er barn til og med 19 år og ektefelle/samboere som har krav på erstatning etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

Beregningen av erstatningen er standardisert. Det vil si at erstatningen er uavhengig av de etterlattes faktiske tap. Andre enn ektefelle/samboere eller barn kan i visse tilfeller få erstatning etter konkret vurdering av deres tap og tilknytning til avdøde.

Erstatning etter dødsfall som skyldes pasientskade eller trafikkulykke

Dersom man mister et familiemedlem i forbindelse med feilbehandling i helsevesenet eller i en trafikkulykke, er det reglene i skadeserstatningsloven som kommer til anvendelse. I tillegg til begravelsesutgifter og andre utgifter knyttet til dødsfallet, har de etterlatte krav på erstatning for tap av forsørger. Erstatningen skal dekke det konkrete økonomiske tapet. I tillegg gis det et skjønnsmessig fastsatt tillegg for bortfallet av avdødes arbeid i hjemmet.

Erstatning etter dødsfall som skyldes voldsofferskade

Dersom noen dør på grunn av voldelig eller straffbar handling, kan de etterlatte og pårørende kreve erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Se også: Erstatning etter voldsskade – også etterlatte kan ha rett til erstatning

Utgifter til advokat blir normalt dekket 

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes normalt av forsikringsselskapet eller staten i tillegg til erstatningen til de etterlatte. Indem bistår i å sikre at etterlatte får den erstatningen de har krav på.

Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål om din rett til erstatning ved dødsfall. Du kan nå oss på telefin 22 00 88 88, e-post post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under. Vi foretar alltid en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%