Erstatning etter 14 års kamp

Vår klient ble påført en rekke ulike skader i en jobbrelatert trafikkulykke i 2005. Skadelidte ble utredet og behandlet ved mange behandlingssteder både i Norge og i Sverige. Etter få år ble vår klient 100 % arbeidsufør.

Kravet om erstatning ble først behandlet av det svenske bilansvarsselskapet, som innhentet medisinske vurderinger fra tilknyttede rådgivende leger. Selskapet avslo erstatningskravet og vår klient klaget saken inn for det svenske klageorganet Trafikkskadenämnden. Etter avslag fra Trafikkskadenämnden tok klient kontakt med advokat i Norge, som fremsatte krav mot det norske yrkesskadeforsikringsselskapet. Yrkesskadeforsikringsselskapet avslo kravet og klient byttet advokat til Hege Narmo hos Indem Advokatfirma. Avslaget fra det norske forsikringsselskapet ble først klaget inn for Finansklagenemnda. Deretter ble det tatt ut stevning for Oslo tingrett. Etter innhenting av erklæringer fra sakkyndige ble det etter rettsmegling oppnådd rettsforlik om et erstatningsbeløp.