Årets refleksdag!

Høsten har kommet og dagene blir stadig mørkere. Med mørket øker dessverre faren for trafikkuhell. Med refleks kan du redusere risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.

Gjennomsnittlig dør mellom 10 og 20 fotgjengere i trafikken hvert år. Rundt 100 blir hardt skadd, mens cirka 450 blir lettere skadd, dette fremgår av tryggtrafikk.no. Det antas at en stor andel av disse ulykkene skjer i mørket.

Risikoen for ulykker er større ved kjøring i mørket, og på lærerplanen for førerkort klasse B står mørkekjøring oppført med et eget punkt.

Det fremgår her at eleven blant annet gjennom demonstrasjon ute og i bil skal forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørke og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.

Hovedmomentene er gåendes og bilførerens forståelse av siktstrekning, strekning, fart og tid, siktstrekning på fjern- og nærlys og sist men ikke minst klær og refleksutstyr.

Selv om du som fotgjenger ser bilen, ser ikke bilisten deg hvis du går uten refleks i mørket. Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys.

Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død. Ifølge tryggtrafikk.no reduserer refleks faren for å bli påkjørt i mørket med hele 85 prosent.

Refleks kan utgjøre en livsviktig forskjell, og vi oppfordrer derfor alle til å bruke refleks.

I henhold til Trygg Trafikk sine undersøkelser i 2015 bruker kun 31 prosent av voksne refleks.

Dersom uhellet skulle være ute kan det få fatale konsekvenser, og det kan i tillegg til dette bli en lang prosess i forhold til en eventuell erstatning.

I dag finnes det et godt erstatningsvern for personskader voldt av motorvogn, og du har i utgangspunktet krav på full erstatning for tap som følge av skaden. Det er imidlertid ikke dermed sagt at veien frem mot erstatning er enkel. Din sak starter i det øyeblikket ulykken inntreffer. Fra og med dette tidspunkt er det viktig at du gjør det som trengs for å styrke din erstatningssak. For mange er dette dessverre starten på flere år med forhandlinger og tvister med forsikringsselskapet om erstatningskravet.

Indem tilbyr spesialisert advokatbistand på vilkår om «ingen erstatning – ingen regning». Det betyr at du kun betaler oss dersom du oppnår erstatning i din skadesak. Vi bistår kunder over hele landet. Så dersom du skulle være utsatt for trafikkuhell bistår vi deg i prosessen.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%